خانه نوآوری چیست؟

cropped-SITE.jpg

خانه نوآوری یک نهاد رشـد‌‌دهنده در اکوسیسـتم کارآفرینی و اسـتارتاپی ایران است.این شتابدهنده با هدف پیشـرفت دانش از طریق پژوهش، آمـوزش، یادگیری، پشـتیبانی، توسـعه کسـب و کارهـای نوپا، ارائـه خدمـات و فضـای فیزیکـی می‌باشـد. خانه با در دسـت داشـتن شـبکه سـرمایه‌گذاری در تلاش اسـت بـرای (خلق تفکر کار آفرینی) و رشـد و تجربه توسـعه اقتصادی، اجتماعی گروه‌ها و افراد استارتاپی، کارآفرینان و سازمان‌های تحول یافته کاتالیزوری باشـد تا در راسـتای ارزش‌آفرینی برای ذینفعان و فعـالان ایـن حـوزه ماموریت خـود را برای جامعـه کارآفرینان ایران و کشورهای منطقه انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *