رزرو اتاق جلسات فقط برای اعضایی که اشتراک فعال دارند امکان پذیر است.
برای فعال سازی اشتراک خود، پس از پذیرش، باید حداقل یکی از پلن ها را خریداری نمایید.