کمد اختصاصی (مختص میزهای کار)
  • کمد های اختصاصی موجود در محیط فضای کار اشتراکی، مختص میزهای کار میباشند.
  • اتاق های اختصاصی، کمد های مخصوص به خود را دارند که درون هر اتاق وجود دارد.
  • مسئولیت مفقود شدن کلید کمد ها به عهده خود اشخاص میباشد.

100,000 تومان